ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (ไทย)

1. บทนำ

บริษัท ยามาซ่า เอเชีย โอเชียเนีย จำกัด (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “YAO” หรือ “เรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน เราต้องการแจ้งให้ท่านทราบว่าเราใช้และปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ซึ่งรวมถึงการแจ้งสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้สรุปและอธิบายว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อจากนี้จะเรียกว่า“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) หรือตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) กรุณาดูที่ https://yamasa.eu/privacy/.

2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่ YAO ทำการเก็บรวบรวมจากท่าน

เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากท่านหรือบริษัทของท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่เรา (เช่น ผ่านแบบสอบถามบนเว็บไซต์ของเรา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เราเป็นผู้จัด และผ่านการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจระหว่าง YAO กับท่านหรือบริษัทของท่าน) และเราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ไว้ ทั้งนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากเราสังเกตหรือสรุปอนุมานข้อมูลเกี่บวกับท่านจากวิธีที่ท่านได้โต้ตอบกับเราหรือผู้อื่น เช่น เรา (หรือผู้ให้บริการของเรา) อาจใช้คุกกี้ (ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกเก็บไว้ในเบราเซอร์ของผู้ใช้) และเว็บบีคอนซึ่งอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะพัฒนาประสบการณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราได้ทำการเก็บรวบรวมในกรณีดังกล่าวมาข้างต้นอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ของท่าน โพสหรือคอมเมนต์ของท่านบนแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียใดๆ ที่เราให้บริการ รูปของท่าน คุกกี้และเว็บบีคอน

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • เพื่อการดำเนินธุรกิจของเรา
 • เพื่อติดต่อและบันทึกการสนทนาระหว่างเรา
 • เพื่อจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการต่างๆ
 • เพื่อตอบปัญหาหรือคำถามจากลูกค้า
 • เพื่อดำเนินการทำสัญญาต่างๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อทำการเก็บรวมรวมข้อมูลของท่าน

4. ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจาก

 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอกอื่นในการดำเนินธุรกิจของเรา เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของท่าน

หรือเมื่อมีความจำเป็นในกรณีดังต่อไปนี้

 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ายกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
 • ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา li>

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เว้นแต่ (ก.) ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้ประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หนึ่งวัตถุประสงค์หรือมากกว่านั้น (ข.) มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรือ แก้ต่างข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (ค.) ท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้ประจักษ์แก่สาธารณะแล้ว

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่สมาชิกบริษัทอื่นๆในกลุ่มบริษัทยามาซ่า รวมถึงสมาชิกตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ (เรียกรวมกันว่า “สมาชิกกลุ่มยามาซ่า”) บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการแก่เราและ/หรือสมาชิกกลุ่มยามาซ่าอื่นๆ (เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการจัดส่ง ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น) เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมาย ข้อบังคับหรือคำสั่งให้อำนาจไว้ (รวมถึงศาลและหน่วยงานที่กำกับดูแลเราหรือสมาชิกกลุ่มยามาซ่าอื่นๆ) และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

< รายชื่อสมาชิกกลุ่มยามาซ่า >

ยามาซ่า คอร์ปอเรชั่น (Yamasa Corporation)
ที่อยู่: 2-10-1 อะราโออิโช โชชิ ชิบะ 288-0056 ประเทศญี่ปุ่น (2-10-1 Araoicho, Choshi, Chiba, 288-0056, Japan)
เว็ปไซต์: https://www.yamasa.com

ยามาซ่า ยุโรป บี.วี. (Yamasa Europe B.V.)
ที่อยู่: ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ตึกเอ ชั้น 10 สตาวินสกายแลน 1003 1007 XX อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (The World Trade Center, Tower A, Level 10 Strawinskylaan 1003, 1077 XX, Amsterdam, the Netherlands)

ยามาซ่า คอร์ปอเรชั่น ยู. เอส. เอ. (YAMASA CORPORATION U.S.A.)
ที่อยู่: 3500 แฟรวิว อินดัสเทรียล ไดร์ฟ เอสอี เซเลม โอเรกอน 97302 สหรัฐอเมริกา (3500 Fairview Industrial Drive SE Salem, Oregon 97302 USA)

ซาน-เจ อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น (SAN-J International, Inc.)
ที่อยู่: 251 ลิตเติ้ลฟอล ไดร์ฟ วิลมิงตั้น ดีอี 19808 สหรัฐอเมริกา (251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 USA)

ลิกกิ ยูเอสเอ อินคอร์ปอเรชั่น (Rikki USA Inc)
ที่อยู่: 14590 เอ็นอี ถนนเรดมูนที่ 95 วอชิงตัน 98052 (14590 NE 95th Street Redmon, Washington 98052 USA)

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราอาจส่ง โอน หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กล่าวมาข้างต้นที่ต่างประเทศ ทั้งนี้ ประเทศปลายทางเหล่านี้อาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกับประเทศไทย ในกรณีเช่นนี้เราจะทำให้แน่ใจว่า เราได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเกินกว่าที่กำหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 • ตราบเท่าที่กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • จนกว่าเราจะไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว และ
 • จนกว่าเราจะได้รับคำร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

8. มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย

YAO มุ่งมั่นที่จะทำให้ท่านแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ในการนี้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยไม่ชอบ YAO ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิคและด้านองค์กรเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ พนักงานและบุคลากรของ YAO ทุกคน รวมถึง บุคคลภายนอกซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของYAO มีหน้าที่จะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

9. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขทำให้สมบูรณ์และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราเก็บรวมรวบอยู่ รวมถึง สิทธิในการคัดค้านหรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อาศัยความยินยอมเป็นฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วแก่เรา

10. การร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากพบว่า YAO ไม่ดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

11. ภาระผูกพันตามสัญญาหรือตามกฎหมาย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางกฎหมายหรือตามสัญญา หรือข้อกำหนดที่จำเป็นในการเข้าทำสัญญา อย่างไรก็ตาม YAO ขอสงวนสิทธิในการลดหรือยกเลิกความสัมพันธ์ตามสัญญากับท่านในกรณีที่ท่านไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาแก่เรา

12. เด็ก

YAO ไม่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 10 ปี ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแก่ YAO ในกรณีดังกล่าวเราจะดำเนินการขอความยินยอมของท่าน

13. คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่บันทึกอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน (เช่น สมาร์ตโฟน แล็ปท็อป แท็บเล็ต) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ YAO คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำพฤติกรรมหรือความชอบของท่านเมื่อเวลาผ่านไปได้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

YAO ใช้คุกกี้เพื่อ (1) ให้บริการเว็บไซต์และบริการออนไลน์ (2) ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานเมื่อเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไป และ (3) กำหนดเป้าหมายของการโฆษณาดิจิทัล

ประเภทของคุกกี้

อาจมีคุกกี้ 3 ประเภทที่เปิดใช้งานในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ได้แก่

 1. Strictly necessary cookies เป็นคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เช่น คุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถล็อกอินเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ ฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้
 2. Performance cookies เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น คุกกี้บางตัวจะจดจำอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม ระยะเวลาและจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนหน้า
 3. Functional cookies เป็นคุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถจัดเก็บข้อมูลและตัวเลือกที่ท่านเคยได้ป้อนข้อมูลไว้แล้ว เช่น ชื่อผู้ใช้ การตั้งค่าภาษา หรือตำแหน่งที่อยู่

การปิดการใช้งานและการลบคุกกี้

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันสนับสนุนของเบราว์เซอร์หรือระบบของท่านเพื่อจัดการกับคุกกี้ ในกรณีที่ท่านจำกัด ปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้ ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้ และท่านอาจไม่สามารถใช้บริการได้

14. การปรับปรุงและแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ YAO

YAO อาจปรับปรุงและแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยการปรับปรุงและแก้ไขดังกล่าวจะถูกโพสต์ที่นี่ เราขอแนะนำให้ท่านกลับมาตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงและแก้ไขใดๆ

15. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีคำถาม ความเห็นหรือข้อร้องขอประการใดๆ เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท ยามาซ่า เอเชีย โอเชียเนีย จำกัด
ที่อยู่: 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล: yao_personaldata@yamasa.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-703-5360

Privacy Notice (English)

1. Introduction

Yamasa Asia Oceania Co., Ltd. (hereinafter referred to as “YAO”) is committed to protect and respect your privacy. We would like to inform you how we use and protect your personal data. This includes informing you of your rights regarding your personal data that we hold.

This Privacy Notice sets out how we may collect, use, and disclose your personal data by processing, in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (“PDPA”) and any other relevant laws and regulations. If you are a resident of the European Economic Area, please also see https://yamasa.eu/privacy/.

2. What Personal Data YAO may collect from you

We may collect or obtain personal data about you because you or your company give it to us (for example through a inquiry form on our website, several types of event that the Company holds, and establishing a business relationship with you or your company) and will use or disclose your personal data in accordance with the original purposes you have given. We may also collect or obtain your personal data because we observe or infer information about you from the way you interact with us or others. For example, in order to improve your experience when you visit our website and to ensure that it is functioning effectively, we (or our service providers) may use cookies (small text files stored in a user’s browser) and web beacons which may collect personal data.

The personal data that we collect or obtain in such circumstances may include but not limited to: your name, nick name, phone number, e-mail address, address, your postings or comments on any social media applications that we provide, your pictures, cookies and web beacons..

3. Purposes of the processing of the personal data

We use your personal data in the following ways;

 • Operating our business
 • Contacting and keeping records of communications between you and us
 • Holding exhibitions
 • Responding to inquiries from customers;
 • Executing contracts
 • Other purposes we will inform you on when we obtain your personal data.

4. Lawful basis for processing personal data

We may process personal data because:

 • It is necessary for legitimate interest pursued by us or a third party in carrying out our business activities, except where such interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms

Or where it is necessary for:

 • Performance of contract with you or taking steps at your request before entering into a contract;
 • Compliance with a legal obligation which we are subject to;
 • Preventing or suppressing a danger to a person’s life, body, or health;
 • Performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority which we have;
 • Achievement of the purpose relating to the preparation of the historical documents or the archives for the public interest, or for the purpose relating to research or statistics, in which the suitable measures to safeguard your rights and freedoms are put in place; and
 • You have given us consent to process personal data;

We do not process sensitive personal data, unless (i) you have given us your explicit consent to process that data for one or more specified purposes; (ii) the processing is necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims or (iii) you have made the data manifestly public.

5. Disclose of your data

In connection with one or more of the purposes said above, we may disclose your personal data to: other members of Yamasa group companies including those listed below (collectively “Yamasa Members”); third parties that provide services to us and/or other Yamasa Members (such as banks, shipping providers, transportation service providers, etc.); competent authorities as required by laws, regulations, or orders (including courts and authorities regulating us or other Yamasa Members) and other third parties that reasonably require access to personal data relating to you for one or more of the purposes said above.

< List of Yamasa Members >

Yamasa Corporation
Address: 2-10-1 Araoicho, Choshi, Chiba, 288-0056, Japan
Website: https://www.yamasa.com

Yamasa Europe B.V.
Address: The World Trade Center, Tower A, Level 10 Strawinskylaan 1003, 1077 XX, Amsterdam, the Netherlands

YAMASA CORPORATION U.S.A.
Address: 3500 Fairview Industrial Drive SE Salem, Oregon 97302 USA

SAN-J International, Inc.
Address: 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 USA

Rikki USA Inc.
Address: 14590 NE 95th Street Redmon, Washington 98052 USA

6. International transfer of personal data

Please note that your personal data referenced above may be transferred to and stored at countries outside of Thailand whose laws may not provide the same level of data protection. In such cases, we will ensure that there are adequate safeguards in place to protect your personal data that comply with our legal obligations.

7. Retention period

We will not retain your personal data for longer than required for the purposes for which the personal data are processed.

We will keep your personal data:

 • For as long as required by relevant laws or regulations;
 • Until we no longer have a valid reason for keeping it; and
 • Until we receive your request to delete.

8. Security

YAO is committed to ensure that your personal data is kept secure. In order to prevent unauthorized access or disclosure, YAO has put in place appropriate technical and organizational measures to safeguard and secure your personal data in accordance with rules and standards to be specified by the Personal Data Protection Committee. All YAO personnel and the third parties which process your personal data on behalf of YAO are obliged to respect the confidentiality of your personal data.

9. Your rights

You have various rights in relation to your personal data. In particular, you have the right to request access and obtain copy, correct and delete your personal data which we hold, as well as the right to restrict or object to certain types of processing of your personal data. Furthermore, you have the right to data portability. If the processing relies on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal shall not affect the processing of personal data you have given consent to.

10. Complaints

If you feel that YAO has not responded to your requests and have handled your personal data unlawfully, you have the right to submit a complaint to the Personal Data Protection Committee.

11. Contractual or statutory obligation

The provision of personal data is not a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract. However, YAO reserves the right to reduce or terminate a contractual relation with you in case that you are not willing to provide the necessary personal data for the execution of an agreement.

12. Children

YAO does not knowingly collect personal data from persons under the age of 10. If you are a parent of a child under 10, we will seek your consent if you wish your child to provide his or her personal data to YAO.

13. Cookies

Cookies

Cookies are small data files which are placed on your computer or other devices (such as smartphones, laptops, or tablets) as your browse YAO’s website. Cookies allow the website to remember your action or preference over time.

Purpose of use

YAO uses cookies (i) to provide website and online services, (ii) to help collect data for better match your interest or to improve user experience on each subsequent visit and (iii) for targeting of digital advertisements.

Type of cookie

There are 3 types of cookie that may be used during your visit to our website:

 1. Strictly necessary cookies: These are cookies that are required for the operation of the website, for example, cookies that enable you to login. Without these cookies certain functionality cannot be offered;
 2. Performance cookies: These are cookies used to collect information on your usage of the website. For example, some cookies remember your internet browser, operating system, visited websites, duration and number of website visits, and previously visited website.
 3. Functional cookies: These cookies enable the website to store information and options you have already entered. For example, user name, language setting, or location.

Deactivation and Deletion of Cookies

You can use the support functions of your browser or system to manage cookies. If cookies are blocked, deactivated or deleted, some functions of the website may not work, and you may not be able to use the service.

14. Changes to YAO’s privacy notice

YAO may change this Privacy Notice from time to time in the future. Any such changes will be posted here and we advise you to check back frequently to see any updates or changes.

15. Contact

If you have any questions, comments and requests regarding this Privacy Notice, please contact us at:

YAMASA ASIA OCEANIA CO., LTD.
Address: 208 Moo 6, Taiban Road, Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
Email: yao_personaldata@yamasa.comm
Phone: 02-703-5360